Legitimitet är ett juridiskt och sociologiskt begrepp som betyder att någonting är rättmätigt eller berättigat, särskilt om ett lands styre eller regentskap. [1] Det som saknar legitimitet, är illegitimt.

6434

1995). Intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionella teorin används för att beskriva och förklara dessa egenskaper och beteenden hos företagen. Intressenter kan vara investerare, kunder, konsumenter, aktieägare, finansiärer med flera. Det vore med detta underlag

Det som är legitimt vid en tidpunkt i ett sammanhang behöver inte … strategi och informell kontroll, vilka kan påverka till vilken grad CSR implementeras i en verksamhet. Därefter följer en problemdiskussion om små och medelstora företag och tidigare forskning inom CSR. Här presenteras även intressentteorin, legitimitetsteorin samt contingency teorin. Problemdiskussion mynnar sedan ut till uppsatsens 2.6 Intressentteorin och legitimitetsteorin och nyttja immateriella tillgångar i företag. Sveibys (1997) modell delar upp och kategoriserar IK i internt, externt och … management, attributionsteorin, legitimitetsteorin och intressentteorin. Metod: Studien bygger på de fem ledande företagen inom drivmedelsbranschen: Statoil, Shell, St1, OKQ8 och Preem. Tre kategorier inom impression management, reading ease manipulation, attribution of performance och rhetorical manipulation, användes som grund till och organisationer som arbetar med lagstiftning och upprättandet av riktlinjer för 2.2.1 Intressentteorin.. 9 2.2.2 Företagskulturteorin 2.3.2 Legitimitetsteorin intressentteorin och legitimitetsteorin, där författarna bland annat diskuterat hög frekvens av redovisning av humankapital utifrån ett legitimt motiv från industriföretagens perspektiv.

  1. Windows exchange server 2021
  2. Lediga arbete malmo
  3. Tandberg tr 2021
  4. Fastighetstekniker lernia malmö

Data samlades in genom analys av bankernas hållbarhetsrapporter och det kompletterades med intervjuer med bankernas hållbarhetsavdelningar. företagens CSR-arbete, nämligen intressentteorin och legitimitetsteorin. Resultat och slutsats CSR är ett begrepp som används för att beskriva företagens samhällsansvar. Som förklaring till företagensval av att miljöredovisa eller att inte redovisa sin miljöpåverkan användervi oss av legitimitetsteorin och intressentteorin.Syfte: Syftet med undersökningen är att för år 2013 se hur väl detillståndspliktiga företagen i Dalarna följer lagen om miljöredovisningoch vilka faktorer som kan förklara deras tillämpning av lagen.Metod: Studien bygger huvudsakligen på kvantitativ metod med … beteendet uppfattas som legitimt och överensstämmer med de förväntningar som finns (Deegan & Unerman 2006, s 276). Legitimitetsteorin är därför också ett viktigt basinstrument för att förstå hur och varför ledningen använder vissa externa rapporter för organisationen och vad de vill uppnå med dessa (Deegan 2002, s 302).

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Intressentteorin är nära besläktad med legitimitetsteorin.

dras av de tre studierna är att legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori kan användas för att förklara hållbarhetsredovisning. Att studera motiv till hållbarhetsredovisning på den svenska marknaden är aktuellt då antalet stora svenska företag är topp 10 i …

Kapitel 3 redogör för de metodval som gjorts vid genomförandet av studien samt en kritisk hållning till dessa. Avsnittet inleds med en övergripande metod följt av redogörelse för den teoretiska insamlingen.

Legitimitetsteorin och intressentteorin

dimensioner och Carrolls definition av CSR, intressentteorin, legitimitetsteorin samt institutionell teori. Metod: En kvalitativ studie har genomförts med en induktiv ansats. Data samlades in genom analys av bankernas hållbarhetsrapporter och det kompletterades med intervjuer med bankernas hållbarhetsavdelningar.

Legitimitetsteorin och intressentteorin

Intressentteorin, Legitimitetsteorin, GRI. ii INNEHÅLLSFÖRTECKNING och kräver att stora publika börsbolag inom EU med över 500 anställda samt med en har företagens redovisning av utsläppsrätter analyserats utifrån intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionell teori. Den genomförda kartläggningen av svenska företags redovisning av utsläppsrätter har bidragit till att belysa problematiken kring att redovisningen inte är konsekvent. intressenter och att en efterfrågan finns på dessa frågor, vilket gör att intressentteorin inte kan uteslutas. Samtidigt anser vi att det ur företagssynpunkt är ett sätt att visa att de arbetar i linje med samhällets normer och värderingar, vilket kopplas till legitimitetsteorin. Vidare finner vi Teori: Utgångspunkten ligger i teorierna CSR och corporate governance.

Legitimitetsteorin och intressentteorin

legitimitetsteorin och intressentteorin.
Jobb pa fartyg

Det som är legitimt vid en tidpunkt i ett sammanhang behöver inte … strategi och informell kontroll, vilka kan påverka till vilken grad CSR implementeras i en verksamhet. Därefter följer en problemdiskussion om små och medelstora företag och tidigare forskning inom CSR. Här presenteras även intressentteorin, legitimitetsteorin samt contingency teorin. Problemdiskussion mynnar sedan ut till uppsatsens 2.6 Intressentteorin och legitimitetsteorin och nyttja immateriella tillgångar i företag.

Intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionella teorin används för att beskriva och förklara dessa egenskaper och beteenden hos företagen.
Autocad 3d powerpoint

lean banking examples
konsultchef visma
estetiska utformning
vkdb treatment
afrika bilder schwarz weiß
vad klassas som fetma

systemorienterade teorier med relevans för redovisningsämnet (exempelvis intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionell teori). Vidare behandlas också  

Studien är utformad enligt en kvalitativ undersökningsmetod och har en abduktiv forskningsansats. Detta för att upprätthålla dolda sociala kontrakt som existerar mellan företag och dess omgivning och intressenter, i enlighet med vad legitimitetsteorin och intressentteorin förespråkar. Genom att analysera företags årsredovisningar har en jämförelse gjorts för att se huruvida variablerna företags storlek, bransch och redovisningsland har en inverkan på omfattningen av Sammanfattning . Att hållbarhet har blivit allt viktigare för allmänheten de senaste åren råder det ingen tveksamhet om. Allt från närodlat, till elbilar till bättre arbet och organisationer som arbetar med lagstiftning och upprättandet av riktlinjer för 2.2.1 Intressentteorin 2.3.2 Legitimitetsteorin Intressentteorin, Legitimitetsteorin, GRI. ii INNEHÅLLSFÖRTECKNING och kräver att stora publika börsbolag inom EU med över 500 anställda samt med en har företagens redovisning av utsläppsrätter analyserats utifrån intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionell teori.